Nadija Mustapić i Toni Meštrović: Čekaonica za ljude, strojeve i grad – 5.- 11. veljače 2015., 16:00 – 21:00h

Čekaonica za ljude, strojeve i grad
Nadija Mustapić i Toni Meštrović
5.- 11. veljače 2015., 16:00 – 21:00h
Čekaonica, glavni željeznički kolodvor u Rijeci, Trg kralja Tomislava 1

četvrtak, 5. veljače, 16:30-17:30h – Slušanje (radionica s Ivanom Golob)
četvrtak, 5. veljače, 19:00h – domjenak povodom otvaranja
petak, 6. veljače, 18:00-19:30h – Prilagođavanje (rasprava i prezentacije umjetnika)
subota, 7. veljače, 16:00 – 17:30h – Čekanje (prezentacija od strane Vijeća mladih Benčić)

Građani Rijeke i posjetitelji moći će idući tjedan iskusiti živuću priču o povijesnoj industrijskoj luci i pojasu na kojem se proteže željeznica. Od prosinca 2013. godine umjetnici Nadija Mustapić i Toni Meštrović stvaraju višekanalni, site-specific audio/video rad pod naslovom Čekaonica za ljude, strojeve i grad, koji će biti instaliran u javnom prostoru, u čekaonici glavnog željezničkog kolodvora u Rijeci. Pridružite nam se u četvrtak, 5. veljače na domjenku, čime ćemo zajednički obilježiti otvaranje ovog iznimnog projekta.

Čekaonica za ljude, strojeve i grad rezultat je procesa sakupljanja audio i video zapisa o riječkoj luci, njezinim gatovima i dokovima, skladištima, silosima, kao i cijelom potezu željezničke pruge sa željezničkim kolodvorom u neposrednoj blizini, starim okretištem lokomotiva, svjetionikom i rafinerijom nafte.

Navedena mjesta znakovita su za grad i njegove stanovnike, kako povijesno, tako i strateški, ekonomski, politički, kulturalno i mitološki. Ova instalacija istražuje njihove preostale tragove, skrivene na industrijskim površinama ili zapisane u sjećanju radnika i njihovim razmišljanjima o budućnosti grada. U povijesti točke ulaza u grad i mjesta koja su Rijeku spajala sa svijetom, željeznica i luka ostale su nakon širenja grada u njegovom najužem centru. Premda je prostorna, strateška i gospodarska međupovezanost luke i željeznice u prošlosti omogućila gospodarski i industrijski razvoj grada, danas su luka i željeznica izložene promjenama. Dok luka gradi nove dokove radi proširenja kapaciteta, čekaonica glavnog željezničkog kolodvora je mjesto koje se rijetko posjećuje. Čekaonica za ljude, strojeve i grad poziva na istraživanje ovog prostora, njegovog stanja, značenja i potencijala.

RADNO VRIJEME
Umjetnička instalacija Čekaonica za ljude, strojeve i grad bit će otvorena za javnost svaki dan od 5. – 11. veljače, od 16:00 – 21:00h. U blizini čekaonice vlakovi dolaze i odlaze, lokomotive pomiču vagone duž tračnica, dizalice prenose terete, kamioni i tegljači voze između luke i obližnjih silosa, putnici se ukrcavaju u vlak, radnici prolaze kroz stanicu. Svi ovi zvukovi i aktivnosti postaju sastavni dijelovi kreacije, miješajući se sa zvučnim i vizualni prikazima u samoj instalaciji. Upravo zato, pozivamo vas da navratite nekoliko puta kako biste iskusili razgovor između instalacije i mjesta postava.

RADIONICE
Umjetnička organizacija Musagetes na željezničkom kolodvoru organizira seriju od tri radionice koje će nadopuniti instalaciju i otvoriti raspravu o promjenama u gradovima:

četvrtak, 5. veljače, 16:30-17:30h – Slušanje
Sastanak na glavnoj postaji (Trg kralja Tomislava 1)
Koje zvukove čuješ kad vlak prolazi? Kakva je igra između zvukova, buke i tišine? Ova radionica analizirat će kontekst u kojemu je nastala instalacija Nadije Mustapić i Tonija Meštrovića. Istražit ćemo percepciju zvukova u 16:30, u vrijeme dolaska vlaka iz Zagreba. Na koji način prolazak ljudi i vlakova kroz kolodvor mijenja naš doživljaj instalacije?

petak, 6. veljače, 18:00-19:30h – Prilagođavanje
Sastanak u bistrou Cres na glavnom željezničkom kolodvoru (Trg kralja Tomislava). Sugeriramo sudionicima da dođu pola sata ranije kako bi doživjeli instalaciju. Večer će započeti razgovorom čija će početna točka biti ideja Borisa Groysa da se postojanost u gradovima može pronaći u “ponavljanom odgađanju konačnog rješenja… konstantnom fragmentarnom prilagođavanju novim zadatostima.” Koji je naš pristup promišljanju utopijske budućnosti, beskonačnim prilagodbama i popravcima grada? Pridružit će nam se umjetnici Nadija Mustapić i Toni Meštrović, koji će govoriti o svom iskustvu rada na području prostiranja željeznice, o energijama koje su susreli te u kojoj je relaciji njihov rad s estetskom i društvenom dinamikom željezničke postaje.

subota, 7. veljače, 16:00 – 17:30h – Čekanje
Vijeće mladih Benčić odlučilo se na jedinstveni način uključiti u održavanje izložbe Čekaonica za ljude, strojeve i grad. Posjetitelji izložbe u subotu između 16 i 17.30 sati imati će priliku iskusiti vodstvo kroz instalaciju od sudionika projekta. Dječja razmišljanja, impresije i doživljaji otvoriti će vam novu i drugačiju viziju na ovu instalaciju.

Mustapić i Meštrović su suvremeni umjetnici koji najvećim dijelom kreiraju video i audio instalacije. Surađivali su na velikim multimedijalnim projektima, instaliranim u muzejima i galerijama. Njihov suradnički rad prožet je društvenim pitanjima, šireći pritom kategoriju dokumentarizma u poetična multimedijalna senzorijalna iskustva.

Musagetes je umjetnička organizacija iz Kanade, čiji projekti ističu ključno i značajno mjesto umjetnosti u ljudskim životima. Kroz svoje projekte u manjim gradovima Kanade, Italije i Hrvatske, Musagetes ostvaruje međusektorsku suradnju između umjetnika i zajednica.

Rad na ovom projektu omogućen je kroz suradnju i podršku Grada Rijeke – Odjela za kulturu, HŽ Infrastruktura, HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz, Željezničkog kolodvora Rijeka, Luke Rijeka, Lučke uprava Rijeka i Plovputa.

Čekaonica za ljude, strojeve i grad (A Waiting Room for People, Machines, and the City)
Nadija Mustapić and Toni Meštrović
February 5-11, 2015 – 16:00-21:00
Waiting Room, Main Train Station (Trg kralja Tomislava 1, Rijeka)

Thursday, February 5: 16:30-17:30 – Listening (workshop with Ivana Golob)
Thursday February 5: 19:00 – Opening Reception
Friday, February 6: 18:00-19:30 – Adapting (discussion and artists’ talk)
Sunday, February 8, 10:30-11:30 – Waiting (Benčić Youth Council presentation)

Next week, citizens of Rijeka and visitors to the city will experience a living story of the historic industrial port and railway strip. Since December 2013, artists Nadija Mustapić and Toni Meštrović have been creating a multi-channel, site-specific audio/video work titled Čekaonica za ljude, strojeve i grad (A Waiting Room for People, Machines, and the City), which will be installed in an open public place: the railway station waiting room. Join us for a bite to eat and to celebrate the show on Thursday, February 5 at 19:00!

Čekaonica za ljude, strojeve i grad (A Waiting Room for People, Machines, and the City) is the result of the process of capturing audio and video footage of the Rijeka port, its piers and docks, warehouses, silos, the nearby railway strip with the train station, the old locomotive turn-table, the lighthouse, and the oil refinery. These sites are meaningful to the city and people: historically, strategically, economically, politically, culturally, and mythologically. This installation explores the visible traces left on industrial surfaces and the invisible ones present in the workers’ memories and their ways of looking at the city’s future. The railway and the port were historically the entrance point of the city, connecting Rijeka to the world, and as the city grew, they remained at its very centre. While their spatial, strategic, and economic interconnection once allowed for the economic and industrial development of the city, the port and railway are now in a state of flux. As the port builds a new dock to extend its capacity, the waiting room at the train station is a rarely visited place. A Waiting Room for People, Machines, and the City invites an examination of this space, its condition, its meanings, and its potential.

OPEN HOURS
This art installation will be open to the public each day from February 5-11, 16:00 to 21:00 in the train station waiting room. Near the waiting room, trains depart and arrive, locomotives move wagons across the train tracks, cranes shift shipments, trucks and tractors shuttle amid nearby port and silos, passengers step on the train, workers walk through the station. All of these sounds and activity become components of the piece, and start mixing with audio and imagery of the installation. Because of this, we invite you to visit on multiple occasions to see the conversation between the installation and the site itself.

WORKSHOPS
Musagetes is organizing a set of three workshops in the train station which will complement the installation and invite discussion about change in cities:

Thursday, February 5: 16:30-17:30 – Listening
Meet at Main Station (Trg kralja Tomislava 1)
What sounds do you hear when the train passes by? What is the play between sound, noise, and silence? This workshop will analyze the context of Nadija Mustapić and Toni Meštrović’s installation. We will explore the perception of sounds as the 16:30 train arrives from Zagreb. How does the flow of people and trains through the station change how we perceive the installation?

Friday, February 6: 18:00-19:30 – Adapting
Meet at Bistro Cres at the Main Station (Trg kralja Tomislava 1)
Attendees are encouraged to arrive half an hour early to experience the installation.

The evening will begin with a discussion starting from Boris Groys’ idea that permanence in cities is found “in the perpetual postponement of a final solution…the constantly piecemeal adaptation to new constraints.” How do we navigate the search for a utopian future, the city’s never-ending adjustments and repairs? We will be joined by artists Nadija Mustapić and Toni Meštrović, who will present their experience working in the rail yards, some of the dynamics they’ve encountered, and how their work has responded to the aesthetic and social dynamic of the train station.

Saturday, February 7, 16.00 – 17.30 – Waiting
Waiting Room at the Train Station (Trg kralja Tomislava 1)
This evening, join the The Benčić Youth Council for a tour of the exhibition. Visitors will have the opportunity to experience the installation through the guidance of the project participants. The children’s thoughts, impressions, and emotions will open up a whole new and different perception of the installation for you.

Mustapić and Meštrović are contemporary artists working predominantly in video and audio installations. They collaborate on large-scale multimedia projects that have been installed at museums and galleries. Their collaborative work captures social issues and expands categories of documentarism into spatial and poetic immersive sensory experiences.

Musagetes is a arts organization based in Canada that makes the arts more central and meaningful in peoples’ lives. Working in small cities in Canada, Italy, and Croatia, Musagetes creates intersectoral collaborations between artists and communities.

Work on this project is made possible by cooperation and great support by: The City of Rijeka, Croatian Railway Infrastructure, Croatian Railway Cargo, Croatian Railway Passengers Transportation, Rijeka Train Station, Port of Rijeka, Port of Rijeka Authority, Plovput.